TÁRSASHÁZI ADATKEZELÉS

rfth32.jpg

A Riofrio Kft. adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatója itt tölthető le pdf dokumentumként:

 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Riofrio Kft. Társasházkezelés

A Riofrio Kft. a társasházkezelési tevékenységével összefüggésben az általunk kezelt személyes adatokkal kapcsolatban – az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) összhangban – az alábbi tájékoztatást adja.

Az adatkezelő neve:

Riofrio Kft.

 Az adatkezelő elérhetősége:

1089 Budapest, Delej u. 51. (cég székhelye)

1134 Budapest, Szabolcs utca 3/B. (ügyfélszolgálat)

Telefonszám: +36 30 782 8491

E-mail: riofriotarsashaz@gmail.com

Az adatkezelő képviselőjének személye és elérhetőségei:               

Pap Tibor László, ügyvezető

Telefonszám: +36 30 782 8491

E-mail: riofriotarsashaz@gmail.com

Adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmazunk.

 Az általunk kezelt személyes adatok:

A Riofrio Kft. a közös képviseleti tevékenység ellátása során az alábbi személyes adatokat kezeli:

 1. tulajdonostárs neve
 2. tulajdonostárs lakcíme
 3. tulajdonostárs levelezési címe (ha a lakcímtől eltér)
 4. tulajdonostárs telefonszáma
 5. tulajdonostárs e-mail címe
 6. tulajdonostárs lakásának sorszáma
 7. tulajdonostárs tulajdoni hányada
 8. tulajdonostársra eső közös költség mértéke
 9. tulajdonostárs közösköltség-tartozása
 10. tulajdonostárs bankszámlaszáma
 11. tulajdonostárs lakásában van-e vízóra
 12. részletfizetés esetén a részletfizetési megállapodás szerinti személyes adatok
 13. társasházban elhelyezett kamera esetén arckép, mozgás rögzítése

 Az Ön személyes adatai kezelésének célja:

A Riofrio Kft. társasházkezelési, közös képviseleti tevékenységet végez. Ennek során az általunk kezelt társasházak tulajdonosainak személyes adatait kezeljük annak érdekében, hogy a társasházzal kötött megbízási szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni, illetve a társasház képviseletében el tudjunk járni.

 Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapjai:

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont és a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 43-50. §): a személyes adatok listája szerint a 1-3., 6-9. és 11. pont szerinti adatok
 • szerződésből eredő kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) (pl. részletfizetési megállapodás) a személyes adatok listája szerint a 12. pont szerinti adatok
 • az adatkezelés az adatkezelő (vagy egy harmadik fél) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) (pl. kapcsolattartási, számlafizetési adatok vagy ha a társasházban kamera működik, ennek felvételeit a jogos érdek alapján kezeljük) a személyes adatok listája szerint a 4-5., 10. és 13. pont szerinti adatok

 Az adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezeléssel kapcsolatos jogos érdekek leírása:

Az Ön telefonszáma, e-mail címe és bankszámlaszáma kapcsolattartás adatként szolgál annak érdekében, hogy Önt el tudjuk érni a társasház ügyeivel kapcsolatban, illetve az Ön befizetését be tudjuk azonosítani nyilvántartásunk pontossága érdekében.

Abban az esetben, ha a társasházban kamera működik, ennek felvételeit az adatkezelő, illetve a társasház jogos érdeke alapján kezeljük, amelynek célja a társasházi vagyonnal kapcsolatos bűncselekmények, szabálysértések és egyéb jogsértések felderítése. A felvételeket legfeljebb 3 munkanapig tároljuk és kizárólag akkor használjuk fel, ha bűncselekmény, szabálysértés vagy egyéb jogsértés miatt szükséges.

 A személyes adatok címzettjei (azaz azok a személyek, akik vagy amelyek részére az adatkezelő személyes adatot továbbít):

 Az Ön adatait az adatkezelő részére könyvviteli szolgáltatást nyújtó vállalkozás számára továbbítjuk.

Az Ön neve, tulajdoni hányada és esetleges közösköltség-tartozásának mértéke azon társasház tulajdonostársai felé kerül az éves beszámolót és költségvetést tárgyaló közgyűlési meghívóval együtt megküldésre, amelyben Ön tulajdoni hányaddal rendelkezik.

Amennyiben Önnel szemben a társasház tartozás megfizetésére irányuló eljárást kíván kezdeményezni (pl. fizetési meghagyás, per), úgy az Ön adatait továbbítjuk az eljárás vitelére megbízott jogi képviselő részére.

Az adatkezelő harmadik országba (vagy nemzetközi szervezet részére) továbbítja a személyes adatokat:

Az adatkezelő harmadik országba / nemzetközi szervezetnek nem továbbít személyes adatokat.

A személyes adatok tárolásának időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai:

Az Ön személyes adatait addig és annak függvényében kezeljük, amíg annak célja és jogalapja fennáll.

Ennek megfelelően alapvetően addig kezeljük a személyes adatokat, amíg az adott társasházzal kötött megbízási szerződésünk fennáll.

Ugyanakkor ha tulajdonostárs-változás következik be, akkor a tulajdonos-változás időpontját követően a korábbi tulajdonos adatait töröljük és az új tulajdonos adatait kezeljük a továbbiakban. A korábbi tulajdonos adatait abban az esetben nem töröljük, ha a társasház és a korábbi tulajdonos között jogvita áll fenn (pl. elszámolási vita).

A könyvelésben vezetett személyes adatokat a számviteli előírások szerint 8 évig kezeljük. (Ezek törlése nem kérhető.)

 Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok:

Ön a GDPR szabályai alapján kérheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint Önnek joga van az adathordozhatósághoz (a GDPR szerinti esetekben).

 A hozzájáruláson alapuló adatkezeléssel kapcsolatos jog:

Ha valamely személyes adatát az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, úgy Önt megilleti az a jog, hogy e hozzájárulást bármikor visszavonja. Azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 A jogszabályon alapuló adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás:

Ha valamely személyes adata kezelésének jogalapja az adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése, ez esetben Ön köteles az adott személyes adatot megadni. Ennek hiányában az adatkezelő nem tudja a rá háruló jogi kötelezettséget teljesíteni.

A szerződésen alapuló adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás:

Ilyen eset akkor fordul elő, ha Ön a társasházzal (illetve a Riofrio Kft-vel, mint közös képviselettel) részletfizetési megállapodást köt. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a szerződéses kötelezettség teljesítése.

Az automatizált döntéshozatal tényével – ideértve a profilalkotást is – kapcsolatos tájékoztatás:

Az adatkezelő ilyet nem alkalmaz.

Tiltakozás az adatkezelés ellen:

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ilyen esetben az adatkezelő ezen személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 Adatbiztonságról történő tájékoztatás:

Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott és hajt végre annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Ennek megfelelően biztosítja, hogy a személyes adatok fizikailag zárt rendszerben, jelszóval védetten és a megfelelő hozzáférési jogosultságokat szabályozva kerülnek tárolásra.

 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati jogok:

Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatban

 • az adatkezelő ügyvezetőjéhez közvetlenül fordulni e-mailben vagy telefonon;
 • a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; NAIH) panaszt benyújtani (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon:+36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu);
 • bírósághoz fordulni (az illetékes Törvényszék bírálja el az Ön igényét).